Volledig reglement

Doelstellingen van OLSE VC

OLSE VC is een familiale club waarin het familiale karakter en de ongedwongen sfeer primeren. Al de medewerkers van de club zijn vrijwilligers en de spelers worden, in overeenstemming met de reglementen van het KVV, noch financieel noch in natura vergoed om bij OLSE VC te spelen.

OLSE VC wil de jeugd de voetbalsport laten beoefenen met nadruk op plezier en opleiding. De club streeft er naar om de jeugd voor te bereiden op een doorstroming naar de senioren.

Bij de jeugd staat het reacreatieve karakter van de voetbalsport centraal maar bij de oudere jeugd wordt steeds meer aandacht besteed aan een voorbereiding op de meer prestatie gerichte senioren competitie. Bij de jeugd krijgen alle spelers speelgelegenheid maar bij het ouder worden, wordt er naast het (sportief) gedrag en de inzet van de spelers tijdens trainingen en wedstrijden ook steeds meer rekening gehouden met de fysieke paraatheid en de ingesteldheid van de spelers.

Bij de senioren wordt er gestreefd om zowel de prestatie gerichte spelers als de recreatieve spelers aan bod te laten komen. Bij de prestatie gerichte eerste ploeg (effectieven) wordt er geen speelgelegenheid gegarandeerd maar wordt ze bepaald op basis van het gedrag en inzet tijdens de trainingen/wedstrijden en op basis van de fysieke paraatheid en ingesteldheid van de spelers.

OLSE VC onderschrijft het Fair Playreglement en ethisch charter van het KVV en gaat er van uit dat de leden zullen handelen naar de geest van dit reglement en charter.

Spelers

Net als alle andere leden van de club zijn de spelers een uithangbord van onze club en zij vormen één van de fundamentele pijlers van een goede clubwerking. De club zorgt voor het kader waarin spelers hun sport met veel passie en toewijding kunnen beoefenen. De uitoefening van hun sport zal steeds op een sportieve manier gebeuren.

ALGEMEEN

 1. Spelers worden verwacht de trainingen bij te wonen of de trainer/afgevaardigde van hun afwezigheid op de hoogte te brengen. Spelers verwittigen trainer en/of afgevaardigde 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd indien ze niet aanwezig kunnen zijn tijdens een bepaalde wedstrijd. Van deze regel kan enkel afgeweken worden na onderling overleg met de trainer.
 2. Spelers die hun lidgeld niet op tijd hebben betaald of waarvan de aansluitingskaart niet in orde is, worden als niet-aangesloten leden beschouwd en zijn dus niet verzekerd. Zij kunnen dus noch aan de trainingen noch aan enige wedstrijd deelnemen.
 3. Spelers hebben respect voor de regels van de club, volgen de sportieve instructies van de trainers en respecteren de afgevaardigden. Als teken van respect vragen wij de spelers dat ze bij aankomst op de trainingen en de wedstrijden hun trainers, hun afgevaardigden en de kleedkamer verantwoordelijken begroeten en een hand geven.
 4. Om de communicatie tussen spelers, trainers en afgevaardigden te verzekeren, wordt er enkel Nederlands gesproken tijdens de trainingen en de wedstrijden.
 5. Na elke wedstrijd en training wordt verwacht dat alle spelers zich douchen in de kleedkamers van de club.
 6. Jeugdspelers tot 14 jaar staan onder het toezicht van hun ouders, of anderen zoals medegedeeld werd door de ouders, zowel voor als na de trainingen en wedstrijden want noch trainers noch afgevaardigden zijn babysitters.
 7. Spelers kunnen hun mening ventileren, maar dit dient te gebeuren volgens de regels van het algemeen fatsoen en via de geëigende kanalen. Eén of meerdere van de volgende kanalen dienen gevolgd te worden: trainer, afgevaardigde, werkgroep, bestuurslid of bestuur. De communicatie zal verlopen via dialoog, telefoon of een e-mail bericht waarin enkel de hierboven vermelde functies geadresseerd worden. In geen geval wordt het gastenboek op de website gebruikt om zijn ongenoegen te uiten.
 8. Geschorste spelers treden niet aan tijdens een officiële wedstrijd.
  Spelers die in een andere Federatie geschorst zijn wegens wangedrag en een onsportieve houding, zijn in geen geval speelgerechtigd bij KVV.
 9. Indien geschorste of niet-aangesloten spelers worden ingezet tijdens wedstrijden, volgt er een forfait-score en een boete voor de club. In geval van een bewuste overtreding zal de boete door de club teruggevorderd worden van de speler. Over eventueel bijkomende sancties zal het bestuur zich beraden.
 10. Spelers zullen zich niet misdragen en zich onthouden van fysiek en verbaal geweld. Er wordt van hen ook gevraagd om ernstige misdragingen (pesten, aanstootgevend gedrag van sympathisanten, vandalisme ...) te melden aan hun trainer, hun afgevaardigde, de jeugd- respectievelijk seniorswerkgroep en/of het bestuur.
 11. Spelers hebben respect voor de infrastructuur (kleedkamers, terrein, douches, toiletten, kantine ...) en het materieel dat hen door de eigen club maar ook door de bezoekende clubs ter beschikking wordt gesteld. Vandalisme en het moedwillig beschadigen van de infrastructuur en het materieel kan/zal leiden tot gepaste sancties. De schade zal verhaald worden op diegene die ze veroorzaakt heeft.
 12. Spelers zullen geen daden stellen die de club in diskrediet brengen en/of tegen de beslissingen van het bestuur ingaan.
 13. Spelers, net als alle andere leden van de club, zullen de naam van de club niet gebruiken zonder toestemming van het bestuur.
 14. Deelname aan de extra sportieve activiteiten is niet verplicht maar wordt aangemoedigd daar een club zonder voldoende inkomsten geen goede werking kan garanderen. Inschrijvingsformulieren worden op tijd overhandigd door de afgevaardigde of de verantwoordelijke inrichter.

VOOR DE WEDSTRIJD

 1. De spelers en reserven zijn minstens 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig op de plaats waar de wedstrijd doorgaat.
 2. De spelers en de reserven hebben hun identiteitskaart bij (vanaf cadetten) en geven die aan de terreinafgevaardigde ter controle.
 3. De spelers spelen in de uitrusting die hen door de club ter beschikking wordt gesteld.
 4. De spelers die een trainingspak via OLSE of een sponsor van OLSE bekomen, zullen deze dragen op volgende momenten:
  • bij aankomst op de plaats van de wedstrijd
  • na afloop van de wedstrijd tot het verlaten van de clubterreinen (uit & thuis)
  • tijdens de tornooien waaraan de speler deelneemt

TIJDENS DE WEDSTRIJD

 1. Spelers hebben enkel toegang tot de neutrale zone indien zij op het wedstrijdblad staan.
 2. Spelers zullen geen gedrag vertonen, op en naast het speelveld, dat ploegmaten, tegenstanders en/of medestanders doelbewust provoceert.
 3. Spelers respecteren de beslissingen van de scheidsrechter, de grensrechters en de trainer(s).
 4. Spelers laten zich niet meeslepen door onsportief gedrag van sympathisanten, ploegmaten of tegenstanders.

NA DE WEDSTRIJD

 1. Hoe slecht de scheidsrechter en/of grensrechters in de ogen van spelers, trainers, afgevaardigden en sympathisanten ook mag gefloten hebben, hij wordt met respect behandeld. Bij thuiswedstrijden is hij een welgekome gast.
 2. Elke speler deponeert na de wedstrijd zijn speeluitrusting in de daartoe bestemde grijze vuilzak.
 3. Spelers nemen hun speeluitrusting niet mee naar huis. Uitzonderingen op deze regel worden enkel toegestaan door de voorzitter, de jeugdverantwoordelijke of de voorziter van de seniors- en/of jeugdwerkgroep.
 4. Bij de jeugd duidt de afgevaardigde een aantal spelers aan die na de wedstrijd/training de kleedkamers (ook van de bezoekende ploeg bij thuiswedstrijden) en de douches opkuisen.
 5. Bij de seniors duidt de kapitein of afgevaardigde een aantal spelers aan die na de training/wedstrijd de kleedkamers (ook van de bezoekende ploeg bij thuiswedstrijden) en de douches opkuisen.
 6. Spelers blijven sportief ten opzichte van de tegenstanders en de wedstrijdleiding na het einde van de wedstrijd, zelfs indien ze geprovoceerd worden door tegenstanders of aangemoedigd door medestanders.
  Spelers ”zoeken“ elkaar niet bij een negatieve uitslag of een mindere wedstrijd

Op basis van de ernst en de frequentie van het niet opvolgen en/of bewust negeren van één van de clubregels, zoals hierboven beschreven, zal het bestuur sancties kunnen opleggen na het eventueel horen van de spelers(s) en alle andere betrokkenen (trainer, afgevaardigde ...). Sancties zullen in verhouding staan tot de overtreding. Mogelijke sancties zijn : gemeenschapsdienst binnen de club, speelverbod gedurende een bepaalde tijd, toegang tot de club en haar terreinen kan tijdelijk ontzegd worden, financieel vergoeden van de geleden schade, verwijdering uit de club ...
Aangerichte schade zal altijd verhaald worden op diegene die ze veroorzaakt heeft.

VERZEKERING - ONGEVAL/LETSEL

 1. Ingeval een speler een ongeval heeft of een letsel oploopt op weg naar de training/wedstrijd/tornooi, tijdens de training/wedstrijd/tornooi of op weg naar huis na de training/wedstrijd/tornooi zal hij/zij de afgevaardigde hiervan direct inlichten. De afgevaardigde zal de speler de nodige formulieren overhandigen.
 2. Na het ontvangen van de correcte formulieren zal de speler aangifte doen van het ongeval/letsel binnen de 7 dagen na het ongeval/letsel.
 3. Het is belangrijk dat de aangifte volledig ingevuld, rekeningnummer, kleefbriefje van het ziekenfonds, een duidelijke omschrijving van ongeval/letsel ... en gehandtekend wordt.
 4. Bij de declaratie moeten de originele documenten gebruikt worden.

Trainers & Afgevaardigde

Net als alle andere leden van de club zijn de trainers en de afgevaardigden een uithangbord van onze club en zij vormen één van de fundamentele pijlers van een goede clubwerking. De club zorgt voor het kader waarin de trainers en de afgevaardigden hun taak (trainers: opleiden en begeleiden van spelers – afgevaardigden : ondersteuning van de ploeg, spelers en trainer(s) met veel passie en toewijding kunnen beoefenen. De opleiding, de begeleiding en de ondersteuning zal steeds op een sportieve manier gebeuren.

ALGEMEEN

 1. Trainers en afgevaardigden hebben respect voor de regels van de club en volgen de sportieve richtlijnen die door de Raad van Bestuur (na advies van en discussie met de jeugd- respectievelijk seniorswerkgroep) vastgelegd worden.
 2. Als teken van wederzijds respect vragen wij de trainers dat ze de spelers bij aankomst op de trainingen en de wedstrijden begroeten en een hand geven.
 3. Om de communicatie tussen de spelers, de trainers en de afgevaardigden te verzekeren, wordt er Nederlands gesproken tijdens de trainingen en de wedstrijden.
 4. Trainers laten geschorste en niet-aangesloten spelers niet aantreden tijdens een officiële wedstrijd. Ook spelers die in een andere Federatie geschorst zijn wegens wangedrag en een onsportieve houding worden niet opgesteld.
 5. Trainers en afgevaardigden zullen geen daden stellen die de club in diskrediet brengen en/of tegen de beslissingen van het bestuur ingaan.
 6. Trainers en afgevaardigden kunnen hun mening over de werking van de club en het sportief beleid ventileren, maar dit dient te gebeuren volgens de regels van het algemeen fatsoen en via de geëigende kanalen. De communicatie zal verlopen via dialoog waarin enkel de werkgroep, een bestuurslid of het bestuur betrokken worden. Indien e-mails gestuurd worden (niet het gewenste kanaal) zal dit enkel gebeuren tussen trainer, leden van de werkgroep, bestuursleden en/of bestuur. In geen geval wordt het gastenboek op de website gebruikt om zijn ongenoegen te uiten.
 7. Deelname aan de extra sportieve activiteiten is niet verplicht maar wordt aangemoedigd daar een club zonder voldoende inkomsten geen goede werking kan garanderen. Inschrijvingsformulieren worden op tijd overhandigd door de afgevaardigde of de verantwoordelijke inrichter.

TIJDENS DE WEDSTRIJD

 1. Trainers en afgevaardigden hebben enkel toegang tot de neutrale zone indien zij op het wedstrijdblad staan en een band dragen.
 2. Trainers en afgevaardigden zullen geen gedrag vertonen, in en naast de neutrale zone, dat tegenstanders en/of medestanders doelbewust provoceert.
 3. Trainers en afgevaardigden respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters.
 4. Trainers en afgevaardigden laten zich niet meeslepen door onsportief gedrag van spelers, sympathisanten en/of tegenstanders.
 5. Trainers mogen spelers aanwijzigingen geven en/of corrigeren maar ze worden aangespoord om dit op een zo positief mogelijke manier te doen.

NA DE WEDSTRIJD

 1. Hoe slecht de scheidsrechter en/of grensrechters in de ogen van spelers, trainers, afgevaardigden en sympathisanten ook mag gefloten hebben, hij wordt met respect behandeld. Bij thuiswedstrijden is hij een welgekome gast.
 2. Trainers en afgevaardigden blijven sportief ten opzichte van de tegenstanders en de wedstrijdleiding na het einde van de wedstrijd, zelfs indien ze geprovoceerd worden door tegenstanders of aangemoedigd door medestanders.

Op basis van de ernst en de frequentie van het niet opvolgen en/of bewust negeren van één van de clubregels – zoals hierboven beschreven – zal het bestuur sancties kunnen opleggen na het eventueel horen van de trainer(s)/afgevaardigden en alle andere betrokkenen (spelers, afgevaardigde, trainer ...). Sancties zullen in verhouding staan tot de overtreding. Mogelijke sancties zijn : gemeenschapsdienst binnen de club, verbod om training te geven gedurende een bepaalde tijd, toegang tot de club en haar terreinen kan tijdelijk ontzegd worden, financieel vergoeden van de geleden schade, verwijdering uit de club ...
Aangerichte schade zal altijd verhaald worden op diegene die ze veroorzaakt heeft.

VERZEKERING - ONGEVAL/LETSEL

 1. Ingeval een trainer een ongeval heeft of een letsel oploopt op weg naar de training/wedstrijd/tornooi, tijdens de training/wedstrijd/tornooi of op weg naar huis na de training/wedstrijd/tornooi zal hij/zij de nodige formulieren opvragen.
 2. Na het ontvangen van de correcte formulieren zal de trainer aangifte doen van het ongeval/letsel binnen de 7 dagen na het ongeval/letsel.
 3. Het is belangrijk dat de aangifte volledig ingevuld, rekeningnummer, kleefbriefje van het ziekenfonds, een duidelijke omschrijving van ongeval/letsel ... en gehandtekend wordt.
 4. Bij de declaratie moeten de originele documenten gebruikt worden.

Sympathisanten

Net als alle andere leden van de club zijn ook de sympathisanten (ouders van jeugdspelers, supporters, medewerkers ...) een uithangbord van onze club en zij vormen één van de fundamentele pijlers van een goede clubwerking.

ALGEMEEN

 1. Sympathisanten hebben respect voor de regels van de club en aanvaarden de algemene en sportieve richtlijnen die door de Raad van Bestuur vastgelegd worden.
 2. Sympathisanten zullen zich niet misdragen en zich onthouden van fysiek en verbaal geweld. Er wordt van hen ook gevraagd om ernstige misdragingen (pesten, aanstootgevend gedrag, vandalisme ...) van spelers, ouders en sympathisanten bij de werkgroep en/of het bestuur te melden.
 3. Sympathisanten zullen geen daden stellen die de club in diskrediet brengen.
 4. Sympathisanten kunnen hun mening over de werking van de club en het sportief beleid ventileren, maar dit dient te gebeuren volgens de regels van het algemeen fatsoen en via de geëigende kanalen. De communicatie zal verlopen via dialoog waarin enkel de betrokkenen (trainer, werkgroep, bestuurslid of bestuur) betrokken worden. Indien e-mails gestuurd worden (niet het gewenste kanaal) zal dit enkel gebeuren tussen de rechtstreeks betrokkenen. In geen geval wordt het gastenboek op de website gebruikt om zijn ongenoegen te uiten.
 5. Sympathisanten, net als alle andere leden van de club, zullen de naam van de club niet gebruiken zonder toestemming van het bestuur.

TIJDENS DE WEDSTRIJD

 1. Sympathisanten hebben geen toegang tot de neutrale zone indien zij geen band dragen.
 2. Sympathisanten zullen geen gedrag vertonen dat tegenstanders en/of medestanders doelbewust provoceert.
 3. Sympathisanten respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters.
 4. Sympathisanten laten zich niet meeslepen door onsportief gedrag van spelers, andere sympathisanten en/of tegenstanders.
 5. Sympathisanten worden aangespoord om spelers en tegenstanders zo positief mogelijke toe te juichen..

NA DE WEDSTRIJD

 1. Hoe slecht de scheidsrechter en/of grensrechters in de ogen van spelers, trainers, afgevaardigden en sympathisanten ook mag gefloten hebben, hij wordt met respect behandeld. Bij thuiswedstrijden is hij een welgekome gast.
 2. Sympathisanten blijven sportief ten opzichte van de tegenstanders en de wedstrijdleiding na het einde van de wedstrijd, zelfs indien ze geprovoceerd worden door tegenstanders of aangemoedigd door medestanders.

Op basis van de ernst en de frequentie van het niet opvolgen en/of bewust negeren van één van de clubregels – zoals hierboven beschreven – zal het bestuur sancties kunnen opleggen na het eventueel horen van de alle betrokkenen (trainer, afgevaardigde, sympathisanten ...). Sancties zullen in verhouding staan tot de overtreding. Mogelijke sancties zijn : gemeenschapsdienst binnen de club, toegang tot de club en haar terreinen kan tijdelijk ontzegd worden, financieel vergoeden van de geleden schade, verwijdering uit de club ... Aangerichte schade zal altijd verhaald worden op diegene die ze veroorzaakt heeft.